Microsoft Visual Studio

visual studio logo
Visual Studio, Microsoft tarafından geliştirilen bir IDE'dir. Programlama dillerinin birçoğunu destekler. (C/C++, C#, Visual Basic vb.) Microsoft Windows, Windows Mobile, .NET Framework, Microsoft Silverlight vb. tarafından desteklenen platformlarda yazılımlar geliştirmeye olanak sağlar. Görsellik ön plandadır. Genel olarak "Sürükle-Bırak" mantığı ile çalışarak program yazılmasını kolaylaştırır. Bazı standart kodları bu şekilde otomatik olarak gerçekleştirir.

Visual Studio güncel sürümünü bu bağlantıdan indirebilirsin.

C++ - Sayının Rakamları Toplamını Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayının Kaç Basamaklı Olduğunu Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayıların Aritmetik Ortalamasını Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Açının Trigonometrik Değerlerini Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayının Karekökünü Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayının Üssünü Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Matematiksel Fonksiyonlar (Cmath Kütüphanesi)

Matematiksel fonksiyonların çoğunluğu double veri tipindedir. Programda bu fonksiyonlar kullanılacaksa cmath kütüphanesi programa dahil edilmelidir.

I) Trigonometrik Fonksiyonlar
Trigonometrik (cos, sin, vb.) fonksiyonlar kendisine parametre olarak gelen değeri radyan olarak kabul eder, sonucu radyan olarak hesaplar. Eğer açılar derece cinsinden hesaplanması gerekiyorsa aşağıdaki dönüşüm kullanılabilir.

 • Radyan = (3.141593/180.0) * Derece;

Fonksiyon Açıklama Example Result
cos (X) X'in Kosinüs Değerini Hesaplar cos (0) 1
sin (X) X'in Sinüs Değerini Hesaplar sin (0) 0
tan (X) X'in Tanjant Değerini Hesaplar tan (0.5) 0.546303
acos (X) Kosinüs Değeri X Olan Sayıyı Hesaplar acos (1) 0
asin (X) Sinüs Değeri X Olan Sayıyı Hesaplar asin (0) 0
atan (X) Tanjant Değeri X Olan Sayıyı Hesaplar atan (0.546303) 0.5

Bakın: C++ - Açının Trigonometrik Değerlerini Bulan Program

C++ - Sabitler

Sabit bildirimi, veri tipinin önüne const anahtar kelimesi konularak başlangıç değeri verilen değişken bildirimi gibi yapılır.

Examples:
 • const float PI = 3.14; 
 • const double EULER = 2.7182818284;
 • const char TAB = '\t';
Sabit bildirimlerinin değerleri program boyunca değiştirilemez.

Bakın: C++ - Dairenin Çevresini ve Alanını Bulan Program

C++ - Veri Tipleri

Veri tipleri program içinde kullanılacak olan değişkenlerin, sabitlerin vb. bellekte kapladığı alanı belirlemek için kullanılır.

Bir C++ programında veri tiplerinin bellekte kapladığı alan sizeof operatörü ile öğrenilebilir. Bu alanlar işletim sistemi ve compilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bakın: C++ - Veri Tiplerinin Bellekte Kapladığı Alanı Bulan Program

Veri Tipi Alt Sınırı Üst Sınırı
bool False (0) True (1)
char -128 127
short -32,768 32,767
int -2,147,483,648 2,147,483,647
long -9,223,372,036,854,775,808 9,223,372,036,854,775,807
float -3.4e +/- 38 +3.4e +/- 38
double -1.7e +/- 308 1.7e +/- 308

Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

C++ - Rasyonel Sayıyı Sadeleştiren Program

Programın Kodu

C++ - Do While Döngüsü

Do While döngüsü bir veya birden fazla komutu yinelemek için kullanılır. Koşul sınaması döngü sonunda yapılır. En az bir kez döngü döner. Koşul doğru olduğu sürece yineleme devam eder.

do
{
    Komutlar
}
while ( Koşul );

Example: Do While döngüsü ile negatif bir sayı girilene kadar girilen sayıların iki katını ekrana yazdıran programın kodu aşağıdaki gibidir. (Do While döngüsünde koşul sınaması döngü sonunda yapıldığından dolayı negatif sayı girilse de döngü bir kez döner.)

C++ - Sayının Pozitif mi Negatif mi Olduğunu Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayının Tek mi Çift mi Olduğunu Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Veri Tiplerinin Bellekte Kapladığı Alanı Bulan Program

Veri tiplerinin bellekte kapladığı alan sizeof operatörü ile öğrenilebilir. Bu alanlar işletim sistemi ve compilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

C++ - While Döngüsü

While döngüsü, bir veya birden fazla komutu yinelemek için kullanılır. Koşul sınaması döngüye girilmeden önce yapılır. Koşul doğru olduğu sürece yineleme devam eder.

while ( Koşul )
{
    Komutlar
}

Example:

C++ - Sayının Asal Çarpanlarını Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Dairenin Çevresini ve Alanını Bulan Program

Programın Kodu

C++ - İki Sayının Ekokunu Bulan Program

Programın Kodu

C++ - İki Sayının Ebobunu Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayının Asal Olup Olmadığını Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayının Faktöriyelini Bulan Program

Programın Kodu

C++ - Sayının Tam Bölenlerini Bulan Program

Programın Kodu

C++ - For Döngüsü

For döngüsü, bir veya birden fazla komutu yinelemek için kullanılır. Koşul sınaması döngüye girilmeden önce yapılır. Koşul doğru olduğu sürece yineleme devam eder. Diğer döngülerden farklı olarak bir başlangıç değeri ve döngü sayacına sahiptir.

for ( İlk Değer Atama; Koşul; Arttırma Veya Azaltma )
{
    Komutlar
}

Example:

C++ - Basit Hesap Makinesi Programı

Programın Kodu

C++ - Switch Karar Yapısı

switch ( Kontrol Değişkeni )
{
case Sabit1:
    Komutlar
    break;
case Sabit2:
    Komutlar2
    break;
default :
    Komutlar3
}
 1. Kontrol Değişkeni sağlanılıyorsa switch bloğuna girilir.
 2. Sabit1 sağlanıyorsa Komutlar işlenir.
 3. Sabit2 sağlanıyorsa Komutlar2 işlenir.
 4. Sabitler sağlanmıyorsa Komutlar3 işlenir.

C++ - If...Else Karar Yapısı

if ( Koşul )
{
    Komutlar
}
 • Koşul doğru ise Komutlar işlenir.

if ( Koşul )
{
    Komutlar
}

else
{
    Komutlar2
}
 • İki koşul içerisinden değerlendirme yapılır.
 • Değerlendirme doğru ise Komutlar, yanlış ise Komutlar2 işlenir.