C++ - Operatörler (Operators)

Operatörler, değişkenler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemleri yapar.

I) Aritmetik Operatörler
Temel aritmetik işlemleri gerçekleştiren operatörlerdir.

Operatör Açıklama Example Result
+ Toplama 13+6 19
- Çıkarma 21-1 20
* Çarpma 8*2 16
/ Bölme 36/4 9
% Artık Bölme 22%3 1

Examples:
  • 2-3*4+2 = -8
  • 2*3+4-2 = 8
  • 2*(3+4)-2 = 12
  • 3*5/3 = 5
  • 10/2*3 = 15
  • (5+(11-5)*2)*4+9 = 77

II) Atama Operatörleri
Bir değişkene aritmetik ifade atamak için kullanılan operatörlerdir.

Operatör Açıklama Example Eş Değeri
= Atama X = 4 X = 4
+= Ekleyerek Atama X += 2 X = X+2
-= Çıkartarak Atama X -= 5 X = X-5
*= Çarparak Atama X *= 6 X = X*6
/= Bölerek Atama X /= 8 X = X/8
%= Bölüp, Kalanını Atama X %= 3 X = X%3


DİKKAT!

Bakın: C++ Programlama Dili Konuları & Examples

Operatör Example Eş Değeri
++ X++ veya ++X X = X+1
-- X-- veya --X X = X-1
Programın Ekran Çıktısı
5
6
5
7
7

III) Karşılaştırma Operatörleri
Sayısal değerleri veya karakterleri karşılaştırmak için kullanılan operatörlerdir.

Operatör Açıklama Example Anlamı
> Büyüktür X > Y X, Y'den Büyük mü?
< Küçüktür X < Y X, Y'den Küçük mü?
== Eşittir X == Y X, Y'ye Eşit mi?
>= Büyük Eşittir X >= Y X, Y'den Büyük ya da Eşit mi?
<= Küçük Eşittir X <= Y X, Y'den Küçük ya da Eşit mi?
!= Eşit Değildir X != Y X, Y'ye Eşit Değilse


IV) Mantıksal Operatörler
Birden fazla karşılaştırma işlemi, Mantıksal Operatörler'le birleştirilerek kullanılabilir.

Operatör Açıklama Example Anlamı
&& VE X>2 && X<Y X, 2'den Büyük VE Y'den Küçük mü?
|| VEYA X>2 || X<Y X, 2'den Büyük VEYA Y'den Küçük mü?
! DEĞİL !(X>2) X, 2'den Büyük Değilse
Programın Ekran Çıktısı
1
0
1

Bakın: C++ - If...Else Karar Yapısı

Yorumlar