C++ - Operatörler

9 Kasım 2014

Operatörler değişkenler üzerinde matematiksel ve karşılaştırma işlemleri yapar.

I) Aritmetik Operatörler
Temel aritmetik işlemleri gerçekleştiren operatörlerdir.

Operatör Açıklama Example Result
+ Toplama 13+6 19
- Çıkarma 21-1 20
* Çarpma 8*2 16
/ Bölme 36/4 9
% Artık Bölme 22%3 1

Examples:
  • 2-3*4+2 = -8
  • 2*3+4-2 = 8
  • 2*(3+4)-2 = 12
  • 3*5/3 = 5
  • 10/2*3 = 15
  • (5+(11-5)*2)*4+9 = 77

II) Atama Operatörleri
Bir değişkene aritmetik ifade atamak için kullanılan operatörlerdir.

Operatör Açıklama Example Eş Değeri
= Atama x = 4 x = 4
+= Ekleyerek Atama x += 2 x = x+2
-= Çıkartarak Atama x -= 5 x = x-5
*= Çarparak Atama x *= 6 x = x*6
/= Bölerek Atama x /= 8 x = x/8
%= Bölüp, Kalanını Atama x %= 3 x = x%3

DİKKAT!:
Operatör Example Eş Değeri
++ x++ veya ++x x = x+1
-- x-- veya --x x = x-1
Programın Ekran Çıktısı
5
6
5
7
7
 
III) Karşılaştırma Operatörleri
Sayısal değerleri veya karakterleri karşılaştırmak için kullanılan operatörlerdir.

Operatör Açıklama Example Anlamı
> Büyüktür x > y x, y den büyük mü?
< Küçüktür x < y x, y den küçük mü?
== Eşittir x == y x, y ye eşit mi?
>= Büyük Eşittir x >= y x, y den büyük yada eşit mi?
<= Küçük Eşittir x <= y x, y den küçük yada eşit mi?
!= Eşit Değildir x != y x, y ye eşit değilse


IV) Mantıksal Operatörler
Birden fazla karşılaştırma işlemi, Mantıksal Operatörler'le birleştirilerek kullanılabilir.

Operatör Açıklama Example Anlamı
&& VE x>2 && x<y x, 2 den büyük VE y den küçük mü?
|| VEYA x>2 || x<y x, 2 den büyük VEYA y den küçük mü?
! DEĞİL !(x>2) x, 2 den büyük değilse
Programın Ekran Çıktısı
1
0
1

Bakın: C++ - If...Else Karar Yapısı

4 yorum: